Laerskool van Riebeeckpark Redenaars

 

Temas vir 2019:

GRAAD TEMAS - AFRIKAANS TEMAS – ENGELS
Graad 1 - 3

Maniere

Droom

Jok

Bubble

Happy

Trouble

Graad 4 - 5

Spaar

Kuns

Frons

Voice

Time

Smart

Graad 6 - 7

Vrees

Dink

Dans

Circle

Steps

Fail / Failure

Die tydsduur vir toesprake is as volg:

 • Graad 1 tot 3:     2 – 4 minute
 • Graad 4 en 5:      3 - 5 minute
 • Graad 6 en 7:      4 – 6 minute

 

Algemene Reëls:

Die struktuur van die toespraak vereis ‘n inleiding, hoofdeel en ‘n slot. Oorreding en beredenering is

‘n vereiste. ‘n Praatjie, preek, lesing of monoloog moet vermy word, want beredenering is die vereiste.

(Oppas vir inligtingstoesprake)

 

Deelnemers tree in formele skooldrag op. Wanneer daar 2 sprekers is wat dieselfde toespraak het,

word BEIDE sprekers gediskwalifiseer. Tydens Super 12 Redenaars word Gr. 6 - 7 slegs abstrakte

vrae gevra en geen onvoorbereide toesprake word gelewer nie. Geen punte word aan deelnemers

bekend gemaak nie. Beoordelaars se repliek sal altyd aan die spreker na die kompetisie gegee word.

Geen foto’s of video-opnames sal tydens die optrede van ‘n spreker toegelaat word nie. Die beslissing

van die beoordelaars is finaal en geen korrespondensie sal deur die loop of na afloop van die kompetisie

in die verband gevoer word nie.

 

Strafpunte:

Vir elke 10 sekondes of deel van 10 sekondes wat die deelnemer meer of minder as die

voorgeskrewe tyd praat, word 1 strafpunt deur die hoofbeoordelaar afgetrek.

Moenie die tyd oorskry nie!!

 

 

Riglyne:

 • Is die onderwerp beredeneerbaar en kan standpunt ingeneem word?
 •  Bly dit ‘n toespraak en nie ‘n drama-item nie?
 •  Wie is my gehoor? Kinders, ouers ens.
 •  Raamwerk: Inleiding
 •  Drie hoofpunte elk met ondersteunende argumente
 •  ‘n Slot
 • Die toespraak moet lyf hê, genoeg pitkos.
 • Sorg dat daar ‘n ontwikkelingslyn is of ‘n chroniese volgorde van gedagtes.
 •  Die drie hoofgedagtes moet duidelik uitstaan en moet aangevul word deur ondersteunende argumente.
 •  Handhaaf ‘n goeie balans in die toespraak – sorg altyd, self in die ernstige toespraak, vir bietjie humor.
 • Lewer bewys van navorsing in stellings.
 •  Gebruik hoogstens een aanhaling in Engels (indien nodig).
 •  Indien aanhalings uit ‘n ander taal gebruik word, moet dit in Afrikaans toegelig word.
 •  Waak teen langdradige aanhalings en te veel statistiek. Statistiek is wel belangrik by Gr. 6 - 7.
 • ‘n Stelling moet deur ‘n bewys of bewyse opgevolg word.
 • Die inleiding moet die gehoor se aandag prikkel en lei tot die tema.
 • Moet nooit die onderwerp aankondig nie.
 •  Die inleiding en slot moet duidelik uitstaan.
 •  Eindig op ‘n hoogtepunt en ‘n sterk laaste reël waarin die spreker sy/haar eie opinie vorm en standpunt

   inneem ten einde die gehoor daarvan te oortuig.

 

Aanbieding:

Gebruik notas. Notas moet sinvol gebruik word. Die notas moet nie te groot of te klein wees nie –

poskaartgrootte karton is netjies en werk ideaal. Hanteer dit rustig en subtiel en waak daarteen om

dit te laag of te hoog vas te hou. Sorg dat die houding, sowel as die kleredrag netjies is. Eerste indrukke

is belangrik. Gebare is effektief, maar gebruik dit spaarsaam. Laat die gesig saamlewe met wat gesê

word. Maak oogkontak met die hele gehoor sowel as die beoordelaars. Erken die voorsitter iewers in

die inleiding. Moet nooit die gehoor bedank nie. Vermy dit om ‘n kateder te gebruik. Jy kry ook punte

vir liggaamstaal en ‘n kateder steek dit weg.

 

Taalgebruik:

 • Taalgebruik moet natuurlik en oorspronklik wees.
 • Taalgebruik moet nie te hoog of te tegnies wees nie, want dan verloor die gehoor belangstelling.
 • Vermy taalfoute en “clichés”.
 • Artikulasie moet duidelik wees – waak teen oorronding.
 • Assimilasie is belangrik – dit verleen ‘n natuulikheid aan die spraak.
 • Lê kreatiwiteit aan die dag – dit speel ‘n belangrike rol en kan deurslaggewend wees.
 • Indien ‘n spreker vashaak, moet hy/sy stop, dink en daarna praat. Hy/sy moet nie ontsenu raak of                                konsentrasie verloor nie en moet bo alles nie verskoning maak nie. Stop . . . dink . . . gaan aan !
 • Die spreker moet die feite sy/haar eie maak, glo in wat hy/sy wil sê en spontaneïteit behou.

 

1. INTERN

 

Wie neem deel ?                  Almal wat wil !!                                  Afrikaans en Engels

 

Datums:                      Taal:                    Graad:       Plek:                          Tyd:

 6 Februarie 2018              Afrikaans                  Gr. 4 – 5         Saal                                18:00

12 Februarie 2018             Afrikaans                  Gr. 1 – 3         Saal                                18:00

13 Februarie 2018             Afrikaans                  Gr. 6 – 7         Saal                                18:00

19 Februarie 2018             Engels                      Gr. 1 – 3         Saal                                18:00

20 Februarie 2018             Engels                      Gr. 4 – 5         Saal                                18:00

21 Februarie 2018             Engels                      Gr. 6 – 7         Saal                                18:00

 

 

Deelnemers moet asb. 17:30 reeds aanmeld.

Graad 5 beantwoord vraag uit toespraak.

Graad 6 + 7 doen almal onvoorbereid.

 

2. SUPER 12-REDENAARS 2019

 

Wie neem deel?                Slegs AFRIKAANS    

  

Gr. 1 – 3, die 1ste en 2de plek tydens die Interne Redenaars Kompetisie, m.a.w. slegs die

twee met die hoogste punte in die afdeling, nie per graad nie.

Gr. 4 – 5, die 1ste en 2de plek tydens die Interne Redenaars Kompetisie , m.a.w. slegs die

twee met die hoogste punte in die afdeling, nie per graad nie.

Gr. 6 – 7, die 1ste en 2de plek tydens die Interne Redenaars Kompetisie, m.a.w. slegs die

twee met die hoogste punte in die afdeling,nie per graad nie.

 

Datum :                                VRYDAG EN SATERDAG , 8 EN 9 MAART 2019

Plek :                                    LAERSKOOL WIERDAPARK

Registrasie:                      VRYDAG, 8 MAART OM  ±  13:45

Opening en kompetisie:   VRYDAG, 8 MAART OM   ±  14:30 in die skoolsaal wees.

 

Vrydagmiddag vind die uitdunne vir kategorie Gr. 4 en Gr. 5 en kategorie Gr. 6 en Gr. 7 plaas.

Saterdagoggend is dit Gr. 1 tot Gr. 3 se uitdunne wat saam met die Gr. 6 en Gr. 7 se finaal gehou

word. Saterdag na middagete is dit die Gr. 1 tot Gr. 3 en Gr. 4 en Gr. 5 finaal. Die kompetisie

behoort teen ±18:00 afgehandel te wees. Neem ook kennis dat skriftelike repliek in lokale na

elke uitdun uitgedeel sal word en dat geen skriftelike repliek tydens finale rondtes geskryf sal

word nie.

 

 

Verversings en etes:

Die snoepwinkel van Laerskool Wierdapark sal deurentyd oop wees vir deelnemers, ouers en

ander toeskouers. Daar gaan baie moeite gedoen word om etes keurig voor te sit; ondersteun

hulle dus gerus.

 

3. KEMPTONPARK LAERSKOLE REDENAARS

 

Wie neem deel?:               AFRIKAANS en ENGELS     

 

Gr. 1 – 3, daar kan 6 per afdeling deelneem dit beteken dus:

Gr. 1 = 2     Die 2 per graad wat die hoogste

Gr. 2 = 2     punte per graad, per taal tydens die

Gr. 3 = 2     Interne Redenaars behaal het.

Afrikaans = 6 EN Engels = 6

Gr. 4 – 5, daar kan 4 per afdeling deelneem dit beteken dus:

Gr. 4 = 2     Die 2 per graad wat die hoogste

Gr. 5 = 2     punte per graad, per taal tydens die

Interne Redenaars behaal het.

Afrikaans = 4 EN Engels = 4

Gr. 6 – 7, daar kan 4 per afdeling deelneem dit beteken dus:

Gr. 4 = 2     Die 2 per graad wat die hoogste

Gr. 5 = 2     punte per graad, per taal tydens die Interne Redenaars behaal het.

Afrikaans = 4 EN Engels = 4

Datums: Sal gekommunikeer word aan betrokke leerders, sodra dit beskikbaar is.

 

Plek:                                  LAERSKOOL BIRCHLEIGH

Inskrywingsgelde:             R50 per deelnemer per item.

 

 

4. ATKV-REDENAARS

 

Wie neem deel?:                   AFRIKAANS

 

Gr. 1 – 3, daar kan 6 per afdeling deelneem dit beteken dus:

Die 6 kinders met die hoogste punte per afdeling.

Gr. 4 – 5, daar kan 6 per afdeling deelneem dit beteken dus:

Die 6 kinders met die hoogste punte per afdeling.

Gr. 6 – 7, daar kan 6 per afdeling deelneem dit beteken dus:

Die 6 kinders met die hoogste punte per afdeling.

 

Datums                        Eerste uitdunrondes:   3 - 6 April 2019

Semifinale rondes:      10 Mei - 8 Junie 2019

Finaal vind plaas:        1 Augustus 2019 (ATKV-Goudini Spa)

 

Plek:                              LAERSKOOL BAANBREKER

Inskrywingsgelde:       R185 per deelnemer

 
 
Lerentia Brits

Redenaars Organiseerders