Laerskool Van Riebeeckpark GSF Algemene riglyne

 • Soos uiteengesit in die Kurrikulum – en Assesseringsbeleidsverklaring is leerders in die Grondslagfase
 • verplig om 4 vakke te neem:
  • Huistaal en Eerste Addisionele Taal ( Komponente: Luister en praat; Lees en klanke; Skryf en Handskrif),

   

  • Wiskunde ( Komponente: Getal en getalbewerkings en verwantskappe; patrone ; funksies en algebra,                                            Vorm en ruimte; Meting; Datahantering),

   

  • Lewensvaardigheid (Komponente: Aanvangskennis; Persoonlike en Sosiale welsyn; Skeppende Kuns;                              en Liggaamlike opvoeding).

 

 

 • Elk van die vakke het ‘n voorgeskrewe aantal assesseringstake wat volgens die 7 Puntskaal bepunt word

 wat die leerder se promosie punt bepaal. Assesseringstake word saamgestel deur ‘n praktiese, mondelinge

 • en geskrewe gedeelte. Al 3 die komponente word bereken om die promosiepunt te bepaal. Graad 1 en Graad 2
 • leerders skryf elke kwartaal Departementele vraestelle in al hul vakke. Die punt behaal vir die vraestel maak
 • dan deel uit van die leerder se geskrewe punt samestelling. Graad 3 leerders skryf elke kwartaal ‘n Provinsiale
 • vraestel in Huistaal en Wiskunde. ‘n Departementele vraestel word geskryf in Lewensvaardigheid en Eerste
 • Addisionele Taal. Die vraestelle se punte word ook in berekening gebring vir die kwartaal se verslag.