Laerskool Van Riebeeckpark GSF Algemene riglyne

  • Grondslagfase Algemene riglyne

 

  • Soos uiteengesit in die Kurrikulum – en Assesseringsbeleidsverklaring is leerders in die Grondslagfase verplig om 4 vakke te neem:

 

    • Huistaal en Eerste Addisionele Taal (Komponente: Luister en praat; Lees en klanke; Skryf en Handskrif),

  •  

    • Wiskunde ( Komponente: Getal en getalbewerkings en verwantskappe; Patrone ; Funksies en algebra, Vorm en ruimte; Meting; Datahantering),                                      

  •  

    • Lewensvaardigheid (Komponente: Aanvangskennis; Persoonlike en Sosiale welsyn; Skeppende Kuns; en Liggaamlike opvoeding).                          

 

Elk van die vakke het ‘n voorgeskrewe aantal assesseringstake wat volgens die 7 Puntskaal bepunt word wat die leerder se promosie punt bepaal. Assesseringstake word saamgestel deur ‘n praktiese, mondeling en geskrewe gedeelte. Al 3 die komponente word bereken om die promosiepunt te bepaal. Assesserings is voorskriftelik in al die CAPS dokumente en punte vir die assesserings word verkry vanaf SASAMS.