Ants Schoeman - Spraakterapeut

 

8 Jackal Island Close

Serengeti Golf Estate

Kempton Park

1642

 
083 660 4913
 
Spraak-, taal - en ouditiewe prosesseringsterapie
Spraakterapie word op privaatbasis, by Laerskool Van Riebeeckpark aangebied

Die volgende agterstande word aangespreek:
- Taalleergestremdheid: Vertraagde of afwykende taalontwikkeling wat leer belemmer. Dit sluit in: kinders met swak sinsbou, taalverwarring, beperkte woordeskat, asook kinders wat probleme ondervind om hulself verbaal, sowel as skriftelik, uit te druk. Die leerproses is totaal afhanklik van TAAL! Kinders gebruik taal vir LEER, DINK en UITDRUKKING( ekspressie).
- Ouditiewe prosesseringsprobleme: Dit behels die verwerking en interpretering van ouditiewe inligting. Probleme hiermee lei tot swak luistervaardighede in klasverband en probleme met lees en spelling. Met skooltoetrede moet leerders reeds in staat wees om woorde OUDITIEF aanmekaar te skakel (sintese) en OUDITIEF uitmekaar te haal (analise). Ouditiewe prosessering vorm die basis van alle spraak- en taalvermoëns.
- Artikulasieprobleme: Foutiewe uitspraak van klanke. Teen skoolgaande ouderdom behoort ‘n kind alle klanke korrek en duidelik te artikuleer!
- Artikulasie moet reeds op 4-5 jarige ouderdom duidelik en akkuraat wees!
- Spraakvlotheid : Enige onvlotheid of afwykende spraakspoed behoort deur die spraakterapeut hanteer te word.
- Stemafwykings: Stemprobleme presenteer in die vorm van heesheid, afwesige stem , foutiewe toonhoogte en –luidheid.

Hulpverlening vind by die skool, tydens skoolure plaas

Mediese fonds tariewe / Eis direk van mediese fonds

ALLE VELDE GEMERK MET * MOET ASSEBLIEF VOLTOOI WORD - ALL FIELS MARKED WITH * MUST BE FILLED IN AND COMPLETED